Diensten

Data-analyse (patent- en publicatieanalyse)
De hoeveelheid data in de wereld wordt steeds groter, waardoor er steeds meer geanalyseerd kan worden aan de hand van data alleen. Analysemethodes die de laatste jaren vaak gebruikt worden, zijn scientometrics en bibliometrics. Beide houden zich bezig met het analyseren van de output van wetenschap (patenten en publicaties). Dit kan op vele niveaus, met verschillende doeleinden. Voorbeeld hiervan zijn:

  • Technologie: wie houdt zich bezig met het doorontwikkelen van een bepaalde technologie, wie zijn de centrale spelers?
  • Instrumenten: indien een instrument veel door onderzoekers gebruikt wordt, zal dit doorschemeren in publicaties. Vervolgens kunnen de gebruikers wereldwijd middels een publicatie analyse in kaart gebracht worden.
  • Uitvinder/onderzoeker: om een portfolio te hebben van een enkel persoon
  • Bedrijf: om te analyseren wat voor een kennis in huis is, een strategie te bepalen voor vervolg R&D werk, cruciale samenwerkingspartners identificeren.
  • Industrie: wat is de trend in de industrie, moet uw bedrijf hierop inspelen?
  • Regio/Land: waar ligt de wetenschappelijke kracht van een regio/land?

Omdat Helix Consulting bestaat uit studenten van de Universiteit Utrecht hebben wij toegang tot verschillende databases, publicatie- en patent databases. Naast het simpelweg sommeren van de output van deze analyses, kunnen er ook vervolg analyses uitgevoerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een netwerkanalyse of een geografische plot.

 

Systeemanalyse
Innovatie gebeurt nooit in isolatie. Zeer verschillende factoren hebben invloed op het gehele proces. Een bedrijf dat een product of dienst verkoopt aan zijn klanten wordt beïnvloed door directe en indirecte factoren. Bij directe factoren kan gedacht worden aan concurrenten en leveranciers van het bedrijf. Indirecte factoren kunnen onder andere kennisinstellingen en regelgeving vanuit de landelijke of regionale overheid zijn.

Helix Consulting kan voor uw bedrijf de directe en indirecte invloedsfactoren in kaart brengen middels een systeemanalyse. Aan de hand hiervan kan een strategie opgesteld worden om zo effectief mogelijk om te gaan met het systeem.

 

Concurrentieanalyse
Markten worden steeds competitiever, waardoor het belangrijker wordt om op de hoogte te zijn van de sterke en zwakke punten van de concurrentie. Een vergelijking maken met concurrent is lastig, aangezien bij klanten doorgaans niet slechts één of twee aspecten meetellen, maar een variatie aan aspecten.

Helix Consulting kan voor uw bedrijf in kaart brengen welke aspecten klanten belangrijk vinden. Dit zullen wij doen door het interviewen van potentiële klanten en/of online beschikbare data te analyseren. Vervolgens wordt een multi-criteria analyse uitgevoerd om de geïdentificeerde aspecten samen te voegen middels bepaalde wegingsfactoren. Tot slot kan een effectieve vergelijking gemaakt worden van uw product of dienst met die uw concurrenten.

 

Marktanalyse
Een product is zo goed als de aansluiting die het heeft op de vraag uit de markt. Het identificeren van deze vraag is een lastige en tijdrovende klus, zeker omdat de vraag continu aan het veranderen is.

Helix Consulting kan hierbij helpen door als objectieve partij te spreken met uw markt. Hierdoor kunnen de leidende adoptiefactoren die spelen in de markt in kaart gebracht worden. Aan de hand hiervan kan er advies uitgebracht worden hoe u zich beter kan aansluiten op de vraag uit de markt.