Innovation Sciences – UU

Als door gewinterde NW&I’er begon ik na mijn tweede studiejaar is te bedenken wat ik wilde in het leven. Ga je op reis na je bachelor? Ga je meteen door met een master? Ga je werken? Of heb je hele andere plannen in het leven. Voor de tweede keer in korte tijd moet je ineens een keuze maken waarbij je je toch aanstalten maakt om te starten met je carrière als burger.

En zo besloot ik eens te starten met oriënteren en bezocht ik de master opendag van Helix. Ruim 20 studies en veel indrukken later met studies uit Delft, Twente, Eindhoven, Amsterdam en natuurlijk Utrecht. Een flink keuze pakket waar je als NW&I’er naar toe kan gaan. We zijn immers zo breed opgeleid dat de vraag ik welk pad je nu in gaat. En zoals ik het zie zijn er meerdere dingen waar je eerst bij stil moet staan voordat je überhaupt een richting in gaat.

a)         Wat vind je leuk?

b)         Waar zie je jezelf ooit werken?

c)         Met welke soort onderwerpen zie je jezelf meer dan een half jaar aan werken?

Voor mij werd het gauw duidelijk dat ik enthousiast werd van veel verschillende onderwerpen, het me leuk lijkt om in een bedrijf te werken waarbij er vaak roulatie is in de onderwerpen en klanten en dat ik geïnteresseerd ben in duurzaamheid, innovatie systemen en het grotere plaatje. En zo kwam ik uit bij Innovation Sciences (IS)

Innovation Sciences is een studie waar je volgens de website van IS ‘able to link emerging technologies to human and economic needs, as well as to how they contribute to addressing grand societal challenges’. Oftewel je krijgt een goed oog om alles in een breder perspectief te zien. Dat is ze zeker gelukt. IS wordt ook wel gezien als de opvolger van NW&I. Met vakken als Innovation Managment, Innovation Systems and Processes en Societal Challenges & Innovation Theory wordt er in een rap tempo de basis van innovatie theorie aangeleerd (ook zeker uitgebreid voor NW&I studenten). 

Aan de andere kant krijg je meerdere vakken gegeven waar kwalitatief en kwantitatief onderzoek voorop staat. Dit wordt onder andere gedaan door met het programma R studio’s te werken waarin je een stukje programmeren aangeleerd krijgt. Hierbij worden vaak projecten en heb je veel ruimte om je eigen ideeën en interesses aan te dragen. Aan het eind van het jaar ga je één periode lang stage lopen bij een bedrijf en een project voor hen uitvoeren. Hier combineer je al je kennis van dat jaar. In je tweede jaar is er ruimte voor electives en een grote master thesis van 45 punten, ofwel 8 maanden.

Ben je dus breed georiënteerd, wordt je enthousiast van een goede theoretische basis naast een praktische manier van denken en vind je projecten leuk. Dan kan IS zomaar iets voor jouw zijn! Aarzel vooral niet om contact op te nemen met helix (helix@uu.nl) voor vragen en contact met IS studenten! Helemaal als je van buiten Utrecht komt, fijne stad om te studeren trouwens ????

Luuk Brouwers

As a seasoned NW&I student, I began to think about what I wanted in life after my second year of studies. Should I travel after my bachelor’s degree? Should I start directly with a master’s program? Should I start working? Or do I have entirely different plans in life? For the second time in a short period, you suddenly have to make a choice that marks the beginning of your career.

And so, I decided to start exploring my options and attended the master’s open day at Helix. A great way to start as programs from Delft, Twente, Eindhoven, Amsterdam, and of course, Utrecht attended. I had quite a range of choices as an NW&I student. After all, we are so broadly educated that the question is, which path to take? And as I see it, there are several things you need to consider before heading in any direction.

a) What do you enjoy?

b) Where do you envision yourself working someday?

c) With which topics can you see yourself working for more than half a year?

For me, it quickly became clear that I was enthusiastic about many different subjects, I enjoyed the idea of working in a company where there is often rotation in topics and clients, and I was interested in sustainability, innovation systems, and the bigger picture. And that’s how I ended up with Innovation Sciences (IS).

Innovation Sciences is a program where, according to the IS website, you can ” link emerging technologies to human and economic needs, as well as to how they contribute to addressing grand societal challenges.” In other words, seeing things in a broader context helps to understand many how problems occur and can be solved. IS is also seen as the successor to NW&I. With courses like Innovation Management, Innovation Systems and Processes, and Societal Challenges & Innovation Theory, the fundamentals of innovation theory are taught at a rapid pace (and also extended for NW&I students).

On the other hand, you take several courses where qualitative and quantitative research is central. This is done, among other things, by working with the R studio program, where you learn a bit of programming. Projects are often involved, and you have a lot of room to contribute your ideas and interests. At the end of the year, you will do a one-semester internship at a company and carry out a project for them. This is where you combine all your knowledge from that year. In your second year, there is room for electives and a substantial master’s thesis worth 45 EC, which is equivalent to 8 months of hard work.

So, if you are broadly oriented, get excited about a solid theoretical foundation alongside practical thinking and execution, and enjoy working on projects, IS might be just the right fit for you! Don’t hesitate to contact Helix (helix@uu.nl) for questions and to connect with IS students, especially if you’re coming from outside Utrecht. It’s a great city to study in, by the way, ????.

Luuk Brouwers