Over Helix/About Helix

***For English see below***

De NatuurWetenschappelijke StudieVereniging Helix is de bloeiende studievereniging van de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement (NW&I) en de masters Innovation Sciences (IS) en Sustainable Business and Innovation (SBI) aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

NWSV Helix is opgericht op 20 december 1991, vlak na de oprichting van de studierichting Natuurwetenschappen in september van dat jaar. Waar de vereniging klein begon is het uitgegroeid tot een welvarende studievereniging die tegenwoordig ruim 850 leden telt.

NWSV Helix organiseert, met behulp van bijna 30 commissies, jaarlijks meer dan 160 activiteiten voor haar leden. De activiteiten behelzen zowel studie- en carrièregerelateerde als ontspannende activiteiten. De grote diversiteit aan activiteiten is wat Helix uniek en een waardevolle toevoeging voor de studietijd van de studenten maakt.

Helix biedt de mogelijkheid tot kennisverbreding via studie- en carrièregerelateerde activiteiten. Dit varieert van een symposium of lezing tot workshops en bedrijfsbezoeken. Deze activiteiten verbreden het netwerk van studenten en stimuleren de marktoriëntatie in alle stadia van de studie. Een belangrijke taak van een studievereniging is dan ook het faciliteren van het contact tussen bedrijven en studenten.

De studie- en carrièregerelateerde activiteiten worden afgewisseld met ontspannende activiteiten. Dit creëert een breed netwerk tussen de studenten waardoor waardevolle contacten ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Helixweekend, de zomervakantie en de wintersport maar ook kleinere activiteiten zoals sporttoernooien, diners, feesten en de maandelijkse borrel. Ook creatieve bezigheden worden gestimuleerd in de vorm van een Helixtoneelstuk en een Jaarboek.

Het Comité van Aanbeveling van NWSV Helix:

Prof. dr. Henk Kummeling, Rector Magnificus – Universiteit Utrecht
Mr. J.H.C van Zanen, voormalig Burgemeester van Utrecht
Prof. Dr. Piet Hoekstra, voormalig Decaan Faculteit Geowetenschappen – Universiteit Utrecht
Prof. dr. Marko Hekkert, Hoogleraar Innovatiewetenschappen en hoofd van het Copernicus Institute of Sustainable Development – Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. Guus Velders, Bijzonder Hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaatinteracties IMAU – Universiteit Utrecht
Prof. dr. Peter Driessen, Hoogleraar Environmental Governance – Universiteit Utrecht
Dr. ir. C.L.M. Marcelis, voormalig Directeur Faculteit Geowetenschappen – Universiteit Utrecht


The Natural Sciences Study Association Helix is ​​the thriving study association of the bachelor Science and Innovation Management (NW&I) and the masters Innovation Sciences (IS) and Sustainable Business and Innovation (SBI) at the Faculty of Geosciences of Utrecht University.

NWSV Helix was founded on December 20, 1991, shortly after the foundation of the Natural Sciences course in September of that year. Where the association started small, it has grown into a prosperous study association that now has more than 850 members.

NWSV Helix organizes more than 160 activities for its members every year with the help of almost 30 committees. The activities include study and career related as well as leisure activities. The great diversity of activities is what makes Helix unique and a valuable addition to the students’ study time.

Helix offers the opportunity to broaden knowledge through study- and career-related activities. This varies from a symposium or lecture to workshops and company visits. These activities broaden the network of students and stimulate market orientation at all stages of the study. An important task of a study association is therefore to facilitate contact between companies and students.

The study and career-related activities are alternated with relaxing activities. This creates a broad network between the students, creating valuable contacts. Some examples of this are the Helix weekend, the summer holidays and winter sports, but also smaller activities such as sports tournaments, dinners, parties and the monthly drinks. Creative activities are also encouraged in the form of the Yearbook.